Tabular data model

Sa pojavom PowerPivot-a za Excel poslovni analitičari, koji su pre toga koristili pivoting na samom Excelu a nisu imali snagu Analysis Services-a, dobili su mogućnost da sami analiziraju veliki broj redova koji je mnogo veći od broja redova koje može da obrađuje sam Excel. To je omogućila xVelocity tehnologija iza koje stoji mogućnost obrade podataka u memoriji i to po kolonama a ne po redovima.

Sa PowerPivot-om su poslovni analitičari postali nezavisni od developera koji su im bili potrebni za razvoj kocki na Analysis Services-ima. Za kreiranje veoma složenih analiza, korišćenjem PowerPivot-a, potrebna im je samo konekcija prema adekvatnim izvorima podataka. S druge strane postavljanjem PowerPivot-a na SharePoint Server dobija se snaga serverskog hardvera, mogućnost deljenja PowerPivot reporta, mogućnost postavljanja adekvatnijeg securiry-ja od onog kojeg nudi sam Excel fajl i mogućnost korišćenje Internet Explorera za rad sa PowerPivot-om za Excel. Sve je to lepo ali postoji jedno ograničenje koje može da pravi probleme. Zbog mogućnosti postavljanja PowerPivot Excel fajlova na SharePoint Server a zbog ograničenja od 2Gb po veličini fajla koji može da se postavi na SharePoint Server, PowerPivot-u je nametnuto ograničenje od  od 2 Gb po fajlu koji u memoriji može da se raspakuje do 4 Gb (zbog kompresije 2:1). Problem nastaje kad sa vremenom količina podataka u nekom PowerPivot report-u preraste tih 2Gb. Na kraju krajeva PowerPivot i jeste bio predviđen samo za manje analize i manje poslovne sisteme sa manjom količinom podataka i manjim zahtevima. Šta sa ostalima?

Zbog toga je SQL Server 2012 doneo novi data model, Tabular data model koji prevazilazi ograničenja i nedostatke PowerPivot-a. Tabular data model se bazira na xVelocity in-memory analytics engin tehnologiji na kojoj se bazira i PowerPivot za Excel.

Tabular data model  je deo nove logičke celine koja je nazvana Business Intelligence Semantic Model (BISM). BISM se sastoji od:

–          PowerPivot for Excel,

–          PowerPivot for SharePoint,

–          Analysis Services Tabular,

–          Analysis Services Multidimensional.

Konceptualni prikaz BISM-a prikazan je na slici1.

b1901

Slika 1. Konceptualni prikaz BISM-a

Tabular model se, kao i PowerPivot, bazira na konceptima tabela i relacija tako da je blizak svima onima koji imaju background relacionih baza podataka i lakši je za korišćenje od klasičnog multidimenzionog modela.

Kao i kod PowerPivota i u pozadini Tabular data modela stoje Analysis Services data strukture, Te data  strukture se, kao i u slučaju PowerPivot-a koji se postavlja na SharePoint Server, postavljaju na serverske Analysis Services-e. Analysis Services Tabular se instalira izborom Tabular mod-a u koraku instalacionog wizard- a MS SQl Server-a 2012 u kome se definiše server mod Analysis Services-a (slika 2).

b1902

Slika 2. Izbor Server Moda za instaliranje Tabular modela

Nakon instalacije Analysis Services Tabular serveru se može pristupiti i kroz SQL Server Management Studio (slika 3).

b1903

Slika 3. Analysis Services Tabular server

Developeri  Tabular model razvijaju kroz SQL Server Developer Tools tj. kroz Visual Studio 2010. Nakon instaliranja SQL Server Developer Tools-a dobijaju se tri template-a koji se odnose na Tabular model projekte (slika 4).

b1904

Slika 4. Templejti koji se odnose na Tabular model projekte

Definisana su tri templejta za kreiranje Tabular model projekata:

–          Analysis Service Tabular Project: Ovaj templejt se koristi za kreiranje  Analysis Service Tabular model projekata,

–          Import from PowerPivot: Ovaj templejt se koristi za kreiranje Tabular projekta importom meta podataka i podataka iz postojećeg Excel PowerPivot workbook-a,

–          Import from Server (Tabular): Ovaj templejt se koristi za kreiranje Tabular projekta importom metapodataka iz postojeće Tabular baze na Analysis Services server-u.

Nakon kreiranja projekta, podatke za model je moguće uvesti iz relacionih, multidimenzionih, Data Feeds, tekst fajlova itd… izvora podataka (slika 5).

b1905

Slika 5. Mogući izvori za uvoz podataka u tabular model

Na slici 6 označeni su bitne funkcionalnosti razvojnog okruženja Tabular modela na Visual Studi-u 2010 (SQL Server Developer Tools).

b1906

Slika 6. Razvojno okruženje Tabular modela

Klikom na tastere u donjem desnom uglu razvojnog okruženja, moguće je preći sa Data View na Diagram View u kome se može videti grafički prikaz relacija između definisanih tabela (slika 7).

b1907

Slika 7. Diagram View

Sve ove funkcionalnosti su identične onima koje postoje na PowerPivot-u za Excel. Zajedničko za PowerPivot i Tabular data model su i:

–          Hijerarhije,

–          KPI,

–          Perspektive,

–          DAX izrazi.

Gde su onda prednosti Tabulara u odnosu na PowerPivot? Prednosti su u sledećem:

Tabular PowerPivot
Skalabilnost Nema ograničenja količine podataka Ograničenje veličine Excel fajla na 2Gb
Moguće je particionisanje zbog procesiranja velike količine podataka (sukcesivno a ne paralelno) Nema particionisanja
Podržava xVelocity i Direct Query Samo xVelocity
Upravljanje SSMS, AMO, ADOMD, XMLA, Deployment Wizard, PowerShell, Integration Services Excel, SharePoint Server
Bezbednost Row level and dynamic security Excel workbook file security
Razvojni alati SQL Server Developer Tools (Visual Studio 2010) Excel

Tabular data model projekti se postavljaju na Tabular Analysis Services server. Prilikom postavljanja na server podaci koji se dobijaju na osnovu tabular modela se pakuju u Analysis Services Tabular strukture koje je moguće osvežavati.

Podacima Tabular data modela se može pristupati na dva načina i to:

–          xVelocity in-memory mode,

–          Direct Query mode.

Direct Query mod se uključuje na nivou propertia svakog modela u okviru konkretnog projekta (slika 8).

b1908

Slika 8. Uključivanje ili isključivanje DirectQuery moda na nivou modela

Direct Query mod omogućava rad sa aktuelnim verzijama podataka pošto se upiti postavljaju direktno nad samim izvorima podataka i ne zavise od osvežavanja Analysis Services struktura podataka.

Ograničenja Direct Query  moda su:

–          Direct Query mod se može koristiti samo na SQL Server izvorima podataka,

–          U Direct QUery modu ne mogu se koristiti kalkulisane kolone i mnoge DAX funkcije.

Ono što Tabular data model čini daleko moćnijim od PowerPivot-a za Excel, čak i na SharePoint Server-u, je i to što se Tabular (BISM) modeli koji se kreiraju kroz Visual Studio 2010 i postavljaju na Analysis Services na serveru, mogu publikovati i na SharePoint Serveru i koristiti kao izvor podataka za PowerView (slika 9) koji je izuzetna tehnologija za kreiranje reporta od strane samih korisnika reporta. Tabular data modeli takođe mogu biti izvor podataka i za SQL Server Reporting Services 2012.

b1909

Slika 9. PowerView report

Korisni linkovi:

http://blogs.msdn.com/b/cathyk/archive/2011/09/12/managing-tabular-models.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh922900.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh230898.aspx

Leave a Reply

%d bloggers like this: