Archive for Agile

Da li je potrebna obuka za Scrum?

Nastavljam seriju mojih odgovora na emailove koje sam dobijao i dobijam a odnose se na Scrum. Sledeći email koji prenosim u celini, zajedno sa mojim odgovorima, se odnosi na obuku za Scrum.

Read more

Da li Scrum Development Team daje podršku korisnicima tokom trajanja Sprinta?

Danas sam dobio još jedan zanimljiv email sa pitanjima koja se odnose na implementaciju Scrum procesa u jednom velikom posllovnom sistemu. Email sa pitanjima i moje odgovore prenosim u celosti.

Read more

Da li u toku razvoja mogu da se menjaju stavke Product Backloga koje su izabrane za Sprint Backlog?

Dobio sam danas email sa pitanjima o Scrum-u od jednog kolege koji se sprema za polaganje ispita za Scrum Mastera na scrum.org. Email mi je bio izuzetno zanimljiv pa ga navodim u celosti kao i moje odgovore.

Read more

Goran Milanov na PMI Forumu u Zagrebu 2013

U Zagrebu je 13.11 i 14.11.2013 održan PMI Forum, u organizaciji PMI Udruge Hrvatske, čija je tema vodilja bila “Agilno vođenje projekata – da ili ne?”

Na PMI Forumu sam 13.11.2013 održao predkonferencijski dan sa radnim naslovom “Quo vadis?” a koji se je bazirao na komparativnoj analizi Microsoft Solution Framework-a, kao predstavnika iterativnih metodologija i Scrum-a kao predstavnika agilnih metodologija.

Read more

Povraćaj uloženog (ROI) na projektima za razvoj softverskih proizvoda kojima se upravlja u skladu sa SCRUM agilnom metodologijom

Postojeća literatura koja se bavi agilnim metodologijama u većini slučajeva uticaj metodologije na uspešnost projekta predstavlja koz idealizirane primere koji su veoma retki u praksi. Ovaj rad kroz konkretne primere iz prakse a na osnovu podele razvojnih timova prema načinu na koji se pokreću projekti razvoja softverskih proizvoda ima cilj da proveri da li na povraćaj uloženog ROI odlučujući uticaj ima izbor agilnih metodologija za upravljanje projektima.

Na osnovu teksta koji sledi napisan je rad:

Read more

Izmena zahteva u projektima kojima se upravlja u skladu sa SCRUM agilnom metodologijom

Postojeća literatura koja se bavi SCRUM agilnom metodologijom obično obrađuje idealizovan SCRUM proces razvoja softverskih rešenja u kome nisu jasno definisane aktivnosti i procesi koji su neophodni da bi se uspešno odgovorilo na izmene zahteva koje naručioc posla može da traži za vreme trajanja razvojnog projekta. Zbog toga se javlja potreba za definisanjem modifikovanog SCRUM procesa koji bi uključio i neophodne aktivnosti koje će omogućiti realizatoru projekta da uspešno odgovori na zahteve za izmenama (funkcionalnim i nefunkcionalnim) od strane naručioca posla.

Napomena: Na osnovu teksta koji sledi napisan je rad:

  • Milanov, G., Njeguš, A. (2012) “Upravljanje izmenama zahteva u skladu sa modifikovanim Scrum procesom”, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Dostupno na:Telfor2012-SCRUM Izmena zahteva

Read more

MythBuster vs Agile – Mit 4: Agilne metodologije su korišćene i koriste se na izuzetno velikim projektima

U radu “WHAT IS THE ROI OF AGILE VS. TRADITIONAL METHODS?” (David F. et al., 2008) pored ostalog u svom zaključku kaže:

“Agile, new product development methods have been used for many large-scale, complex research and development projects such as Lockheed’s SR-71, NASA’s Apollo, and the Jet Propulsion Laboratory’s deep space probes.”

Read more

MythBuster vs Agile – Mit 3: Principi Agilnog se baziraju na Toyot-inim industrijski prihvaćenim praksama

U literaturi (blogovi, članci, knjige) koja se bavi SCRUM-om često se navodi da se SCRUM tehnike baziraju na industrijski prihvaćenim praksama koje se razvijaju decenijama (Ken Schwaber, 2010) i s tim u vezi se često pominje Toyota Production System (Boris Gloger , 2008), (Paul Osborn, 2009), (Scrum Alliance).

Read more

MythBuster vs Agile – Mit 2: Agilne metodologije se baziraju na drugačijim principima

Većina teoretičara Agilnog za početak Agilne ere uzima pojavljivanje Agilnog manifesta (K. Beck et al., 2001) pa ću ja dati ovde njegov moj slobodni prevod:

Read more

MythBuster vs Agile – Mit 1: Ako upoređujemo Agilne metodologije sa tradicionalnim Agilno je uvek superiornije

Od kad se je počelo sa razvojem softvera, tako što se je dvoje ili više ljudi okupilo da bi zajedno radili na razvoju nekog softverskih rešenja, a pogotovu sa komercijalizacijom softverskih proizvoda, postojala je potreba za organizovanjem rada tih ljudi, grupisanjem određenog skupa procesa u sistem koji je nazivan nekim imenom kome je dodavana reč procesi,  metodologija ili u nekim slučajevima framework. Read more

%d bloggers like this: